สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา


alt
นายวินัย  จิตต์สมุทร
ประธานสภาอบต.กระดังงา
alt

นายสุริยา  ตนประเสริฐ
รองประธานสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

 

alt
น.ส.ณัฐฐิตา  ยื้อเผ่าพันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
      
 
alt
นางลำใย  ไชยกิจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
alt
นางบงกช  พงษ์พานิช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
      
alt
 
นางมาลัย  สว่างวงศ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3